Project Description

El taller pretén que l’alumnat identifiqui quins són els factors que influeixen en la frenada d’un cotxe, entengui com aquests estan representats en l’equació del M.R.U.A. i comprengui la relació no lineal que hi ha entre la velocitat i la distància de frenada. Mitjançant un muntatge experimental format per un carril, un carret i una politja, que actua com a fre, i utilitzant un sensor de distància, l’alumnat prendrà mesures de la frenada i interpretarà els gràfics posició-temps obtinguts.

Una altra idea clau que es treballa és el concepte de força com a interacció entre dos cossos. A partir de l’anàlisi de les forces que actuen en el carret en la frenada, s’espera que l’alumnat sigui capaç de relacionar i alhora diferenciar els conceptes de força, velocitat i acceleració.

Finalment, es generalitza el fenomen en una situació real que es pugui produir en una carretera i s’introdueix el temps de reacció del conductor com a altre factor que influeix en la distància de frenada. Tenint en compte aquest últim factor s’espera que l’alumnat escrigui una expressió matemàtica de la distància de frenada que inclogui tots els factors.

En paral·lel als continguts conceptuals, en el taller també es treballen continguts procedimentals com ara l’elaboració d’hipòtesis i l’anàlisi i interpretació dels gràfics obtinguts experimentalment.

Enllaç al dossier del taller: https://ddd.uab.cat/record/182198

Nivell: 1r i 2n BATX.

Continguts curriculars:

  • Moviment rectilini uniforme i rectilini uniformement accelerat
  • Les forces

Eines digitals:

  • Sensors de distància
  • Pissarra digital