Project Description

El taller pretén ajudar als alumnes de 1r Batxillerat a construir el model escolar d’energia, i utilitzar-lo per interpretar fenomens quotidians, com ara l’escalfament d’un fre per fregament i el seu posterior refredament per equilibri tèrmic amb l’entorn.
S’espera que l’estudiant entengui l’energia com una funció d’estat, és a dir, una magnitud que s’associa a “com estan les coses”, i per tant, a mirar-se els canvis que es donen a la natura a partir de “com estan les coses abans i després d’un canvi”. Aquesta idea permet ajudar als estudiants a concebre la transferència d’energia com la manera d’explicar dos canvis simultanis en dos cossos o sistemes, un dels quals guanya energia i l’altre en perd, i a concebre la idea de cadena energètica com un conjunt de transferències entre cossos o sistemes. Aquesta és una manera de “seguir la pista” de l’energia al llarg de diversos canvis successius.
Una altra idea clau que s’aborda en la sessió són els dos mecanismes de transferir energia: calor i treball. El primer mecanisme correspon a l’intercanvi d’energia degut a una diferència de temperatura entre dos materials, mentre que el segon és l’intercanvi degut a l’aplicació d’una o més forces entre ells que provoquen desplaçaments coherents. Un cop aclarida aquesta idea, l’estudiant haurà de ser capaç d’identificar que en els fenòmens naturals calor i treball sovint van junts, ja que un treball que produeix escalfament per fregament sempre va acompanyat immediatament de la pèrdua d’energia en forma de calor cap a l’entorn. D’aquesta manera es treballa amb els estudiants que en una transferència d’energia no podrem mai aprofitar el 100% d’aquesta, i que tot i que l’energia es conserva, sempre es degrada de forma irreversible, ja que l’energia útil que possibilita nous canvis és cada cop menor.
En paral·lel als continguts conceptuals, a la sessió també es treballen continguts procedimentals, com ara el disseny d’un experiment, l’elaboració d’hipòtesis i l’anàlisi i interpretació dels gràfics obtinguts experimentalment.

Enllaç al dossier del taller:https://ddd.uab.cat/record/182178

Nivell: 1r Batxillerat

Continguts curriculars:

  • Transferències d’energia
  • Diferència entre transferència i transformació
  • Conservació i degradació de l’energia

Eines digitals:

  • Sensors de temperatura (termoparell)
  • Pissarra digital